Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Restauracji Correze i firmie FoodCatering Restauracje i Eventy Piotr Sadowski

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w firmie FoodCatering Restauracje i Eventy Piotr Sadowski w Gdańsku jest: Piotr Sadowski – FoodCatering Restauracje i Eventy, ul. Stara Stocznia 2/7, 80-862 Gdańsk. NIP: 957-094-79-36

 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Restauracji Correze i firmy FoodCatering Restauracje i Eventy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z nami:
pod adresem mailowym: info@correze.pl lub telefonem: 792-59-59-69

 

3. Administrator danych osobowych – Piotr Sadowski – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wystawienie faktury lub poprawnego przyjęcia rezerwacji;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 4. realizacji umów zawartych z kontrahentami FoodCatering Restauracje i Eventy
 5. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
  są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z FoodCatering Restauracje i Eventy Piotr Sadowski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Piotr Sadowski

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych